Algemene voorwaarden

1 Aanbiedingen overeenkomst

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen Match Group B.V. en diens contractspartij(en) (hierna te noemen: “Cliënt”). Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien dezeuitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Match Group B.V. zijn vrijblijvend, tenzij door Match Group B.V. schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. De Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Match Group B.V. opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatieen andere gegevens waarop Match Group B.V. zijn aanbieding baseert.

1.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

1.5 Match Group B.V. kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per email.

2 Prijs en betaling

2.1 Alle prijzen zijn zowel inclusief als exclusief omzetbelasting (BTW) vermeld.

2.2 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van cliënt, geldt dat Match Group B.V. gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minstedertig dagen de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien cliënt niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is cliëntgerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

2.3 Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop Match Group B.V. de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan cliënt inrekening brengt, vastleggen. Facturen worden door cliënt betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal cliënt binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Cliënt is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van eenbetaling.

2.4 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is cliënt, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien cliënt na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Match Group B.V. de vordering uit handen geven aan een advocaat/rechtsbijstand jurist, in welk geval cliënt naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding vanalle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

3 Vertrouwelijke gegevens en privacy

3.1 Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijkeaard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zaldeze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze dooreen der partijen als zodanig zijn aangeduid.

3.2 Cliënt vrijwaart Match Group B.V. voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader vaneen persoonsregistratie die door cliënt wordt gehouden of waarvoor cliënt uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij cliënt bewijstdat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Match Group B.V. toerekenbaar zijn.

4 Voorbehoud van eigendom en rechten, zaaksvorming en retentie

4.1 Alle aan cliënt geleverde informatie blijven eigendom van Match Group B.V. totdat alle bedragen die cliënt verschuldigd is voor de krachtens deovereenkomst geleverde of te leveren gegevens/zaken, evenals alle overige bedragen die cliënt wegens hettekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan Match Group B.V. zijn voldaan.

4.2 Alle door Match Group B.V. aan Cliënt geleverde informatie zijn exclusief voorbehouden aan de Cliënt, met dien verstande dat het Cliënt niet is toegestaan de door Match Group B.V. geleverde gegevens te hanteren voor de wederverkoop.

4.3 Rechten worden in voorkomend geval door Match Group B.V. aan cliënt steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat cliënt de daarvoor overeengekomenvergoedingen tijdig en volledig betaalt.

4.4 Match Group B.V.  kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens,documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Match Group B.V. onder zich houden, ondanks een bestaande verplichtingtot afgifte, totdat cliënt alle aan Match Group B.V. verschuldigde bedragen betaald heeft.

5 Risico

5.1 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op cliënt over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van cliënt of een hulppersoon van cliënt zijn gebracht.

6 Rechten van intellectuele of industriële eigendom

6.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Match Group B.V., diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechtendie bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van cliënt tot verveelvoudiging vanprogrammatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan cliënt toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en nietoverdraagbaaraan derden.

6.2 Indien in afwijking van artikel 6.1 Match Group B.V. bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of industriële eigendom,kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomendat rechten intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor cliënt ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden,apparatuur of andere materialen, over zullen gaan op cliënt, dan laat dit de bevoegdheid van Match Group B.V. onverlet om de aan die ontwikkeling tengrondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enigebeperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriële eigendom het recht van Match Group B.V. aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen diesoortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van cliënt zijn of worden gedaan.

6.3 Het is cliënt niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

6.4 Het is Match Group B.V. toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur of met het oog op overeengekomenbeperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de programmatuur. Het is cliënt niet toegestaan een dergelijke technische maatregel teverwijderen of te ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat cliënt geen reservekopie van programmatuur kan maken, zal Match Group B.V. cliënt desgevraagd een reservekopie ter beschikking stellen.

6.5 Tenzij Match Group B.V. een reservekopie van de programmatuur aan cliënt ter beschikking stelt, mag cliënt één reservekopie van de programmatuurmaken, welke uitsluitend gebruikt mag worden ter bescherming tegen onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Installatie van de reservekopiegeschiedt slechts na onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Een reservekopie dient te zijn voorzien van dezelfde labels en aanduidingen vanauteursrecht als aanwezig op het oorspronkelijke exemplaar (zie artikel 6.3).

6.6 Met inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is cliënt gerechtigd tot verbetering van fouten in hem ter beschikking gestelde programmatuur als dat noodzakelijk is voor het met de programmatuur beoogde gebruik. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is vanfouten, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door Match Group B.V. schriftelijk kenbaar gemaakte functionele oftechnische specificaties en, ingeval van maatwerkprogrammatuur en websites, aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien cliënt deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. Cliënt is gehouden van fouten onverwijld melding aan Match Group B.V. te maken.

6.7 Cliënt garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Match Group B.V. van apparatuur, programmatuur, voorwebsites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s etc.), databestanden, of andere materialen, waaronderontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Cliënt zal Match Group B.V. vrijwaren tegen elkeactie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enigrecht van derden.

7 Medewerking door cliënt; telecommunicatie

7.1 Cliënt zal Match Group B.V. steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingenverschaffen en alle medewerking verlenen.

8 Leveringstermijnen

8.1 Alle door Match Group B.V. genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bijhet aangaan van de overeenkomst aan Match Group B.V. bekend waren. Match Group B.V. spant zich er naar behoren voor in overeengekomen(leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Match Group B.V. niet in verzuim. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt Match Group B.V.wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat cliënt hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Match Group B.V. is niet gebonden aan aldan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomsthebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Match Group B.V. gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijeneen wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen. Indienoverschrijding van enige termijn dreigt, zullen Match Group B.V. en cliënt zo spoedig mogelijk in overleg treden.

9 Beëindiging overeenkomst

9.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na eendeugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van detekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

9.2 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk derpartijen na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijkeopzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmertot enige schadevergoeding zijn gehouden.

9.3 In afwijking van wat de wet daaromtrent door middel van regelend recht heeft bepaald, kan cliënt een overeenkomst van dienstverlening slechtsopzeggen in de gevallen geregeld in deze voorwaarden.

9.4 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien dewederpartij -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd ofindien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging vanondernemingen. Match Group B.V. is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoedinggehouden. Ingeval van faillissement van cliënt vervalt het recht tot gebruik van aan cliënt ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.

9.5 Indien cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij cliënt bewijst dat Match Group B.V. ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Match Group B.V. vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaaldeonverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

10 Aansprakelijkheid van Match Group B.V. en vrijwaring

10.1 De totale aansprakelijkheid van Match Group B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoedingvan directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. redelijke kosten die cliënt zou moeten maken om de prestatie van Match Group B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangendeschade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van cliënt wordt ontbonden.

b. redelijke kosten die cliënt heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmeesamenhangende voorzieningen doordat Match Group B.V. op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuelebesparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;

c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking vandirecte schade in de zin van deze voorwaarden.

10.2 Aansprakelijkheid van Match Group B.V. voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schadedoor bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van cliënt, verminking of verlies van data, schade verband houdende methet gebruik van door cliënt aan Match Group B.V. voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met deinschakeling van door cliënt aan Match Group B.V. voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 10.1 en10.2, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

10.3 De in voorgaande leden van dit artikel 10 genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet ofgrove schuld van Match Group B.V. of diens leidinggevenden.

10.4 De aansprakelijkheid van Match Group B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallenslechts indien Cliënt Match Group B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkomingwordt gesteld, en Match Group B.V. ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Match Group B.V. in staat is adequaat te reageren.

10.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Match Group B.V. meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Match Group B.V. vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na hetontstaan van de vordering.

11 Overmacht

11.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

11.2 Indien een overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

12 Toepasselijk recht en geschillen

12.1 De overeenkomsten tussen Match Group B.V. en cliënt worden beheerst door Nederlands recht.

12.2 Geschillen welke tussen Match Group B.V. en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen Match Group B.V. en cliënt gesloten overeenkomstdan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door de Rechtbank Rotterdam.

Voor grote en kleine organisaties
met een ICT-vraagstuk
Bespaar tijd en geld door
snel en efficiënt te zoeken
Een transparante en
overzichtelijke vergelijking
670
ICT-bedrijven
169
Reviews
9256
Opdrachten